A Karrier Hungária Kft. rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Karrier Hungária Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám szám: 01-09-676230, adószám: 11777711-2-42, telefonszám: 061-354-2060, e-mail: info@karrierhungaria.hu, önállóan képviseli: Fürjész Beáta ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést végez a Hunterfield Executive Search Kft. és a Karrier Rent Kft. (közös elérhetőség: info@karrerihungaria.hu) adatkezelőkkel az alábbi adatkezelések kapcsán, a következő indokokkal:

- közös elektronikus nyilvántartó rendszereket használnak az adatkezelők és

- a jelentkezők esetén előre nem ismert, hogy melyik adatkezelő szolgáltatásai kapcsán lesz a jelentkező kiajánlva.

Közösen végzett adatkezelési tevékenységek:

a) Egyszeri információcsere

a. közös adatkezelés célja: érintett kérdésének megválaszolása

b) Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

a. közös adatkezelés célja: érintettek közös adatkezelési nyilvántartásba történő felvitele, hogy az adatkezelést végzők bármelyike kapcsolatba léphessen a jelentkezővel a saját keresései kielégítése miatt

c) Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés

a. közös adatkezelés célja: érintett kikölcsönzése a számára megfelelő szolgáltatást nyújtó adatkezelő által

d) Időpontegyeztetés

a. közös adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő álláspályázat, így az azt kezel adatkezelővel történő egyeztetés teljesítése

e) Érintett szakmai állásinterjújával kapcsolatos adatkezelés (jelölt értékelése, tesztje)

a. közös adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő álláspályázattal kapcsolatos szakmai interjú készítése, amely adott álláspályázat az egyik adatkezelőhöz tartozik.

f) Hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

a. közös adatkezelés célja: a hozzájárulás bizonyítása

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. sz. alatt.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az álláspályázatra jelentkezők, a fejvadászat alanyai, a weboldalra regisztrálók, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Egyszeri információkérés [1]

 

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

4. Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés tartalma*

válaszadás

5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.

b. Adatkezelő részére a megadott adatok e-mail-ben jutnak el.

c. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

d. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon).

2. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

lakcím

kapcsolattartás, a jelentkező érintett számára megfelelő pozíció kiajánlásához szükséges

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

érintett által megjelölt fizetési igény

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által önkéntesen becsatolt referencia levél

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által önkéntesen becsatolt diploma, nyelvvizsga vagy más dokumentum másolata

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

5. Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Érintett az álláspályázat szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikus, de nem kizárólagosan elektronikus úton, weboldalon keresztül történő regisztrációval (lásd külön adatkezelésként), vagy e-mailen keresztül történő adatmegküldéssel történik.

b. Amennyiben a weboldalon keresztül történik a jelentkezés, úgy a megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

c. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.

d. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével folytatódik.

e. A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.

f. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott (pl. a weboldalon keresztül).

g. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

7. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel a Karrier Hungária Kft. felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

8. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

Munkaerő közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő megbízó Partnerei által tett megbízások alapján számukra munkaerő közvetítési szolgáltatást nyújt, amely keretében adatokat gyűjt, rögzít olyan elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartásokból, amelyekbe az érintettek kifejezetten munkakeresés céljából, az Adatkezelő által történő adatmegismerés tényének ismeretében adják meg adataikat, kívánva azt, hogy az Adatkezelő velük a kapcsolatot, az érintett számára megfelelő pozíció felajánlása céljából, felvegye. Ugyanakkor Adatkezelő, hogy biztosítsa az érintettek jogait, minden esetben tájékoztatja az érintetteket arról, hogy fejvadászat alanyaivá válnak, hogy az érintettek élhessenek jogaikkal, például a tiltakozás jogával.

2. Munkaerő közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapjai:

a. az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása, amelyet, példálózó felsorolással élve, megad egy adott nyilvántartásba történő adatrögzítést megelőzően, felismerve annak célját (számára megfelelő pozícióval kapcsolatos megkeresés) kockázatait (jelenlegi munkáltatója is megtalálhatja), továbbá azt, hogy az adatokat az Adatkezelő is megismerheti, vagy a hozzájárulást megadja az Adatkezelő weboldalára történő regisztráció során, vagy személyes interjút megelőzően, stb.

b. a GDPR alkalmazását követően munkaerő közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő üzletszerzési célja.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatait elérhetővé tette abból a célból, hogy az Adatkezelő számára megfelelő pozíciót ajánlhasson fel.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

lakcím

kapcsolattartás, a jelentkező érintett számára megfelelő pozíció kiajánlásához szükséges

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

azon pozíciók nevei, amelyeket az érintettek betölteni szeretnének

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha azt az érintett megadta és a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

érintett által megjelölt fizetési igény

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által önkéntesen becsatolt referencia levél

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által önkéntesen becsatolt diploma, nyelvvizsga vagy más dokumentum másolata

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

felmondási idő (ha van)

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

lehetséges munkába állás dátuma

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő pozíció felajánlása az Adatkezelő megbízó Partnerének felkérése alapján.

6. A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a megbízó Partner felé, ha a továbbítás jogalapja tisztázott (pl. az érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához feltétlenül szükséges.

7. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott adatokkal kapcsolatban megbízó Partnerei részére az adatkezelés célja érdekében végez adattovábbítást. Az adatkezelés és adattovábbítás ellen az érintett bármikor tiltakozhat az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén.

8. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Adatkezelő megbízó Partnerétől megbízást kap adott pozíció betöltésére.

b. Adatkezelő adatokat gyűjt, rögzít olyan elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartásokból, amelyekbe az érintettek kifejezetten munkakeresés céljából, az Adatkezelő által történő adatmegismerés tényének ismeretében adták meg adataikat, kívánva azt, hogy az Adatkezelő velük a kapcsolatot, az érintett számára megfelelő pozíció felajánlása céljából, felvegye.

c. Adatkezelő jelzi a kiválasztott érintettek felé, hogy munkaerőközvetítésiszolgáltatás alanyaivá váltak, hogy az érintettek élhessenek jogaikkal.

d. Amennyiben érintett szakmailag alkalmasnak ígérkezik a betöltendő pozícióra, az Adatkezelő interjúra, adott esetben alkalmassági tesztre hívja be.

e. A folyamat az álláspályázatra jelentkezés, a hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés, valamint adattovábbítás megbízó Partner felé adatkezelés folyamatával folytatódik és zárul le.

9. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, abban az esetben, ha érintett és az Adatkezelő megbízó Partnere szerződést kötnek, úgy e jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig.

Érintett szakmai állásinterjújával kapcsolatos adatkezelés (jelölt értékelése, tesztje)

 

1. Adatkezelő az előzetes manuálisan történő kiválasztás követően a kiválasztott érintettekkel szakmai állásinterjút folytat le kölcsönösen megfelelő időpontban.

2. Az interjún történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezni kívánnak.

4. Kezelt adatok köre és célja:

érintett korábban megküldött adatai (lásd korábbi adatkezelések meghatározásait)

azonosítás, kapcsolattartás

megpályázott pozíció

azonosítás

Adatkezelő véleménye, megjegyzése

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett – az interjún bizonyított – szakmai kompetenciái

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett – az interjún bizonyított – nyelvtudási szintje

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által megjelölt fizetési igény

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett felmondási ideje (ha van)

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

lehetséges munkába állás dátuma

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

5. Az adatkezelés célja: az interjún résztvevő érintettek szakmai kompetenciáinak és így az adott, betöltendő pozícióhoz szükséges adatainak felvétele, valamint kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett időpontot egyeztet az Adatkezelővel az interjúra, amely példálózó felsorolással élve történhet személyesen, telefonon, vagy más hang- (és kép) azonnali továbbítására alkalmas eszközön keresztül.

b. Adatkezelő összhangban az Mt. 10. § 1. bekezdésével, a jelentkező érintettől kizárólag olyan adatot kér, olyan szakmai kompetenciákat mér fel, amely a létesítendő munkaviszony (vagy egyéb jogviszony) létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

c. Fentiek alapján az Adatkezelő kizárólag olyan tesztet, vagy alkalmassági vizsgálatot hajt végre, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely a jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

d. Adatkezelő a teszt/alkalmassági vizsgálat módját, lényegét, célját, és egyéb szükséges információkat az érintettel meg a teszt/vizsgálat előtt megoszt az érintettel. Amennyiben az érintett a teszt/vizsgálat elvégzéséhez hozzájárul, úgy az Adatkezelő azt a szakmai és etikai szabályokat betartva végrehajtja.

e. Az Adatkezelő a teszt/alkalmassági vizsgálatot kielemzi és annak eredményét az érintett számára érhetően elmagyarázza (írásban átadja, ha azt érintett kéri).

f. A teszt és/vagy alkalmassági vizsgálat eredményét kizárólag az Adatkezelő megfelelő jogosultsággal rendelkező Munkatársa és az érintett ismerhetik meg, vagy ha az érintett az eredményt ismerve hozzájárul annak továbbításához, ismerve a címzettet és a célt, várható adatkezelési időtartamot, akkor az adattovábbítás címzettje (Adatkezelő Partnere) is megismerheti.

g. Adatkezelő az érintett által megadott adatokat papír alapon és/vagy elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzíti.

7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

Hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

 

1. Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.

2. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

4. Kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

5. Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.

b. Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy a személyes interjút megelőzően a hozzájáruló nyilatkozat tájékoztatása alapján adja meg hozzájárulását az adatok kezeléséhez.

c. Abban az esetben, ha az Adatkezelő megbízó Partnere nem kívánja felfedni saját személyét az álláshirdetéssel kapcsolatban, úgy a jelentkező érintettek adatait az Adatkezelő nem is továbbíthatja a megbízó Partner felé. Abban az esetben, ha személyes interjúra kerül sor, úgy azt megelőzően az Adatkezelő a megbízó Partnert az érintett számára megnevezi szóban, valamint írásban, a hozzájáruló nyilatkozatban.

d. A hozzájáruló nyilatkozatban az érintett indoklás nélkül, önkéntesen dönthet úgy, hogy adatait kizárólag az Adatkezelő ismerhesse meg, azokat a megbízó Partner felé az Adatkezelő ne továbbítsa.

e. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.

7. Adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozatokat a felvételtől számított 2 évig tárolja az Adatkezelő.

Időpontegyeztetés

 

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.

2. Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.

4. A kezelt adatok köre:

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

időpont*

szolgáltatás biztosításához szükséges

5. Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot.

b. Az Adatkezelő az időpontegyeztetés során az Adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.

c. Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az Adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az érintett és az Adatkezelő az időpontegyeztetés célját, amely lehet például személyes interjú, teszt, vagy megbízás adása, teljesítsék.

d. Amennyiben érintett telefonon, vagy más hang- (és kép) azonnali továbbítására alkalmas eszközön keresztül történő interjú, vagy személyes interjú vagy teszt céljából egyeztet időpontot az Adatkezelővel, az Adatkezelő a számára korábban megadott érintetti adatokat, így például az önéletrajz adatait az időpontfoglalás adataival összekapcsolhatja.

e. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Adattovábbítás megbízó Partner felé

 

1. Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adattovábbítás lehetősége más jogalapon nyugszik, az érintett adatait továbbítja a megbízó Partnerei felé az alábbi szabályok betartásával.

2. Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kötelező, vagy a GDPR alkalmazását követően jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet. Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az adattovábbításhoz, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet írásban tájékoztatja.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek adatát az Adatkezelő továbbítja megbízó Partnere számára.

4. Kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által megjelölt fizetési igény

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

felmondási idő

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

lehetséges munkába állás dátuma

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

Adatkezelő véleménye, megjegyzése

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

5. A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a megbízó Partner felé, ha a továbbítás jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához feltétlenül szükséges.

6. A 4. pontban meghatározott adatok köre kibővíthető az érintett által tett teszt eredményével, abban az esetben, ha a következő feltételek mindegyike egyszerre teljesül:

a. a teszt kizárólag adott, a pozíció betöltéséhez szükséges kompetenciát mér fel, és

b. az érintett a teszt eredményét részletesen és teljes körűen megismerte, és

c. az érintett kifejezetten, írásban hozzájárult ahhoz, hogy az eredmény legszűkebb megfogalmazását a megbízó Partner megismerhesse.

Az eredmény legszűkebb megfogalmazása azt jelenti, hogy az Adatkezelő kizárólag azt az eredményt tárhatja fel a megbízó Partner felé, hogy a teszten az érintett megfelelt vagy nem megfelelt eredményt ért el, ha a teszt értékelését az Adatkezelő szerződés alapján elvégezni köteles, a teszt részletes eredményét, különösen olyan eredményét, amely túlmutathat azon, hogy az érintett az adott pozíciót betölteni képes, a megbízó Partner nem ismerheti meg. Érintett dönthet úgy, hogy van olyan adat, amelyet az Adatkezelő nem továbbíthat a megbízó Partner felé, ebben az esetben a megjelölt kezelt adat körét továbbítani tilos.

7. Az adatkezelés célja a megbízó Partnerrel kötött szerződés teljesítése az adatvédelmi követelmények teljesítésével.

8. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett a fent meghatározott adatainak továbbításához kifejezetten, írásban hozzájárul.

b. Adatkezelő a hozzájárulást letárolja.

c. Adatkezelő az adatokat elektronikus úton titkosítva, vagy papír alapon a megbízó Partner számára eljuttatja.

9. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Oktatással, tréninggel kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő, céljaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott oktatási, tréning szolgáltatásait igénybe vegyék.

2. Az oktatáson, tréningen történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, tréningen.

4. A kezelt adatok köre:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

időpont*

kapcsolattartáshoz és teljesítéshez szükséges

5. Az adatkezelés célja szolgáltatás (oktatás, tréning) nyújtása az érintett számára meghatározott időpontban, tartamban és tartalommal, valamint kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon jelzi az Adatkezelő felé az oktatáson, tréningen történő részvételi szándékát a fent meghatározott adatainak megadása mellett.

b. Adatkezelő a részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon rögzíti.

c. Adatkezelő az oktatáson, tréningen való részvételt feltétel teljesítéséhez kötheti, amelyről a kapcsolattartási módok valamelyikén értesíti az érintettet.

d. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az oktatás, képzés ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy ezek megrendezésével kapcsolatos egyéb tájékoztatást nyújtson, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

e. Adatkezelő az oktatáson, képzésen történő érintetti megjelenést jelenléti ív, vagy más nyilvántartás vezetésével nyomon követi. Az ilyen papír alapú, adatokat tartalmazó iratok kezelésére az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen Szabályzat szabályainak betartása mellett.

7. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Tanácsadási feladatokkal kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott tanácsadási szolgáltatást, ideértve a „gondoskodó elbocsátás” nevű szolgáltatás körében nyújtott tanácsadást, amelyet az Adatkezelő megbízó Partnere rendelhet meg, vagy karrierépítési tanácsadást is, igénybe vegyék.

2. A tanácsadáson történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki részt vesz az Adatkezelő nyújtott tanácsadáson.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

szolgáltatás, tanácsadás részletei*

válaszadás, tanácsadás

tanácsadás során feltárt személyes adatok

válaszadás, tanácsadás

időpont*

azonosítás

5. Az adatkezelés célja a tanácsadási szolgáltatás elvégzése.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Adatkezelő az érintett számára az előre leegyeztetett időpontban megválaszolja az érintett felmerülő kérdéseit és részletes tanácsadást nyújt az érintett számára adott szakterülettel kapcsolatban.

b. Adatkezelő, szükség esetén írásbeli tanácsadással egészíti ki a szóbeli tanácsadást.

c. Adatkezelőt a rá vonatkozó jogi és szakmai etikai szabályok alapján titoktartás köti.

7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 

1. Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti. Megállapodás megkötésével lesz egy szervezetből az Adatkezelő megbízó Partnere, ha a megállapodás tartalma álláspályázat kiírására, kiválasztási folyamat végrehajtására vonatkozik.

2. A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul, a GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződés megkötése.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve a különféle társasági formák képviselőit is, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

szolgáltatás tárgya, tartalma

szerződés tartalmi eleme

díjazás

szerződés tartalmi eleme

jogok és kötelezettségek

szerződés tartalmi eleme

5. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett vagy az általa képviselt szervezet számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelőt az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon.

b. Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára.

c. Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.

d. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.

e. Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.

f. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Munkatársak adatainak nyilvántartása

1. Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

2. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé, így az adatok felvétele, tehát az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontja alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

4. Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok.

5. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye.

6. A *-gal jelölt adatok kezelése és elsőfokú adóhatóság felé történő bejelentése a 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 3. pontja alapján kötelező.

7. Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

8. Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

9. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.

b. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.

c. A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.

d. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

10. Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

11. Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.

12. Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

Hírlevél küldése

1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat)

e-mail cím

hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb álláspályázatairól, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

6. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

7. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad.

8. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@karrierhungaria.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

9. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Karrier Hungária Kft., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

10. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

11. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

12. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

13. A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

Weboldalra történő regisztráció (felhasználói fiók létrehozása)

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

2. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

4. A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

jelszó*

azonosítás

születési idő*

regisztrációhoz szükséges

cím (ország, irányítószám, város, közterület, házszám, emelet, ajtó)*

regisztrációhoz szükséges

nyelvismeret*

regisztrációhoz szükséges

nyelvismeret szintje*

regisztrációhoz szükséges

érdeklődési szakterület*

regisztrációhoz szükséges

pozíció*

regisztrációhoz szükséges

aktuális munkahely*

regisztrációhoz szükséges

aktuális pozíció*

regisztrációhoz szükséges

önéletrajz feltöltése*

regisztrációhoz szükséges

önéletrajz nyelvének megjelölése*

regisztrációhoz szükséges

hírlevélre történő feliratkozás jelzése*

azonosítás

adatkezelési szabályzat elfogadásának jelzése*

azonosítás

5. Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

c. Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

d. A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.

e. A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

7. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiókban az érintettnek lehetősége van megadni az általa preferált, keresett állással kapcsolatos adatokat (állás típusa, helye, egyéb szempontjai), továbbá álláspályázatokat elmenteni, a már megadott adatait módosítani, a felhasználói fiókot és így adatait törölni, hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni.

8. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Bejelentkezés a weboldalon

1. Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.

2. A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

4. A kezelt adatok köre és célja:

regisztráció során megadott e-mail cím

azonosítás bejelentkezéshez

jelszó*

azonosítás bejelentkezéshez

5. Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

a. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

b. Amennyiben az e-mail cím/felhasználónév és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.

c. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.

d. Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

7. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 

1. Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

4. Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve

azonosítás

publikus fotója

azonosítás

publikus e-mail címe

kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

5. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

6. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

7. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

8. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

9. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

10. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

11. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

12. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Panaszkezelés

 

1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

2. A panaszkezelés jogalapja: az érintett önkéntesen adja meg adatait, hogy panaszt nyújtson be, de az Adatkezelő vonatkozásában a panaszok kezelése jogszabály alapján kötelező.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

4. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

5. A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési cím

kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka

panasz kivizsgálása

maga a panasz

panasz kivizsgálása

6. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

7. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.

b. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.

c. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.

d. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.

e. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

8. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

Érintett beleegyezésével az érintettről – a szolgáltatás igénybevétele során – készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

 

1. Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.

2. Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során).

4. A kezelt adatok köre és célja:

érintettel készült hangfelvétel

azonosítás

érintett arcképmása

azonosítás

érintettről készült egyéb képfelvétel, ideértve a videófelvételt, amelyről az érintett felismerhető

azonosítás

5. Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy számára, vagy az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele és így az Adatkezelő marketingje.

6. Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:

a. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja(törlési igény).

b. Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.

c. Az adatokat az Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek betartása mellett tárolja, kezeli.

7. Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az info@karrierhungaria.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.

8. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Weboldal látogatási adatok

1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

a. Feltétlenül szükséges cookie-k

b. Funkcionális cookie-k

c. Célzott cookie-k

d. Harmadik fél által biztosított cookie-k

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait megbízó Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához, vagy joggyakorláshoz feltétlenül szükséges.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@karrierhungaria.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

  • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a http://www.karrierhungaria.hu/ oldalon megtalálhatóak.
  • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot

Igény esetén a teljes és részletes adatvédelmi szabályozás megtekinthető a cég székhelyének recepcióján előzetes időpont egyeztetés után.

NAIH140893/2018; NAIH140894/2018; NAIH140895/2018; NAIH140896/2018

Kelt: 2018. június hó 1. nap

Fürjész Beáta és Berzéthyné Ruff Gabriella

Ügyvezető Igazgatók

Karrier Hungária Kft.

Karrier Rent Kft.

Hunterfield Executive Search Kft.
A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.


Tájékoztató LinkedIn felületén történő direkt megkeresésekkel összefüggő személyes adatok kezeléséről1)             Általános jogi közlemény

A Karrier Csoport (Karrier Hungária Kft. / Karrier Rent Kft, valamint Hunterfield Executive Search Kft. ) több mint 15 év piaci tapasztalattal rendelkező tanácsadó cég. A széles körű HR megoldások mellett munkaerő közvetítéssel, ajánlással és a munkavállalók közvetlen megkeresésével kívánja támogatni mind a munkavállalók mind a munkáltatók igényeinek legteljesebb kielégítését.

Adatkezelő célja, hogy a LinkedIn rendszerén keresztül kapcsolatba lépjen az adott munkakör betöltésre alkalmas jelöltekkel. Az ezzel összefüggő adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, ezért már most felhívja a megkeresett jelöltek figyelmét, hogy az adatkezelés ellen Ön bármikor jogosult tiltakozni. Ezt az alábbi, 2. pontban rögzített bármely elérhetőségen megteheti. [KK1] 

2)             Az adatkezelő adatai:

Név: Karrier Hungária Kft

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Cégjegyzékszám: 01-09-676230

Adószám: 11777711-2-42

E- mail cím: info@karrierhungaria.hu

…………………………………………

Név: Karrier Rent Kft

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Cégjegyzékszám: 0109991248

Adószám:  24117258-2-42

E- mail cím: info@karrierhungaria.hu

…………………………………………..

Név: Hunterfield Executive Search Kft

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Cégjegyzékszám:0109911069
Adószám:  14594852-2-42

E- mail cím: info@karrierhungaria.hu

 

 

 

3)             Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a mi, azaz a Karrier Csoport  jogos érdeke alapján kerül sor.

A Társaságunk az érdekmérlegelési tesztet lefolytatta, amelynek eredményeként szükséges és arányos az adatkezeléssel felmerülő korlátozás.

4)             Adatkezelés célja:

A Karrier Csoport a LinkedIn felületén direkt megszólítással megkeresett jelöltek személyes adatait saját adatbázisába rögzíti abból a célból, hogy a megkeresett jelöltek státusza (keres/nem keres állást) nyomon követhető legyen és az Adatkezelő hatékonyabban kutassa fel és kösse össze a jelölteket a munkáltatókkal.

5)             Személyes adatok köre:

A kezelt személyes adatok a megkeresett jelöltek nyomon követhetőségéhez szükséges személyes adatokra korlátozzuk, azaz az alábbiakra:

-                 név,

-                 foglalkozás

-                munkahely

-                e-mail cím, telefonszám

-                 végzettség

-                kezelt személy által megadott egyéb információk

A kezelt személyes adatokat kizárólag az adatkezelés célja megvalósításához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6)             Személyes adatok forrása

A Karrier Csoport   által kezelt személyes adatok forrása a LinkedIn (www.linkedin.com) nyilvánosan hozzáférhető adatbázisa, ahol az érintettek személyes adataikat kifejezetten munkakeresés, kapcsolatépítés céljából hozták nyilvánosságra.

7)             Az adatok tárolása, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Ön személyes adatait elektronikus úton tároljuk. Az adatok elektronikus úton való tárolása során adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Biztosítjuk, hogy a személyes adatokhoz csak azon munkavállalók férhessenek hozzá, akinek ahhoz munkaköri kötelezettsége teljesítése érdekében szükséges és csak azon adatokhoz férhessenek hozzá, amely adatok a munkaköri kötelezettségük körébe tartozik.

A megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy az általunk kezelt személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az adatbiztonsági követelményeknek megfelel, azt az Ön magánszférájának védelmét szem előtt tartva alakítottuk ki és hajtjuk végre a belső adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott műszaki és szervezési intézkedéseknek megfelelően.

8)             Adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig, kivéve, ha az Ön joggyakorlása következtében a személyes adatokat ezt megelőzően törölnünk kell.

9)             Érintett jogai, jogorvoslat

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön számára. Jogait a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségünkre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha

a) az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik;

b) az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében kerül sor;

c) az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a)              személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b)              visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c)              tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d)              a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e)              személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Az Adatkezelő nem köteles azonban teljesíteni az Ön kérelmet, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)              véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)              a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)              a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)              a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)              jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A fentiekben írtak figyelembevételével amennyiben élni kíván ezen jogával, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a)              úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b)              a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c)              személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d)              Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Ön bármikor jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulni.

 

Kelt: Budapest, 2023.07.21

 


 [KK1]Amennyiben az 1) es pontot pontosítani vagy kiegészíteni szeretnék,  úgy kérem azt jelezzék irányunkba.